Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 10 2014

December 06 2013

(...) potrzeba mi twoich słów i trzeba twojej pamięci. Pamiętaj o mnie, dobrze? Może będę się mniej bała, może będę usypiała spokojniej...
— Halina Poświatowska "Opowieść dla przyjaciela"
Reposted fromsann sann viaxannabelle xannabelle
Cier­piące ko­biety przy­wiązują się do człowieka szyb­ciej, moc­niej i na dłużej. 
— Janusz Leon Wiśniewski.
Reposted from169cm 169cm viaxannabelle xannabelle
2897 5b86
Reposted byUnrealUnrealitykatastrofopuszkafatuwellpannakiessomersbysoupsoupszupatomaszajabolmaxfreewaystrangemeredsunriseDedamagiciansassistantpannakiesI-am-Finelivela
2637 43bb 500
Reposted byxannabellepochewrafagmarjariiniewolnikeirenaangusiastylenifcanaaaaaaatumakemewannafuckiwashopelessbananowyczipsxDmlaudiazielonyszalikomgi-its-annuMachseNixloveisadogfromhellSchuylerShittyKittyNicTuPoMnieszyy
2358 ed49
Reposted bymendelKepper
2278 38f7
Reposted bylittledisappointmentsseaweed
2125 a094 500
Reposted byamagicalplaceSonschmargocialittledisappointmentsseaweedmoglismywszystko
1796 360b
Reposted byangelsinmyheadfuegoenlasangrelittledisappointmentsnebthatapatycznanawetsrednioseaweedapatycznachoppedheidipl-anetaannaa
Karp w wannie
Reposted fromkopytq kopytq viasoadysta soadysta
1457 6c4e
4447 73b1
Reposted frometa eta viaPjbbbv Pjbbbv
0666 6682 500
no to pa
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viaPjbbbv Pjbbbv
7791 a4e3 500
Reposted fromsteak steak viaPjbbbv Pjbbbv
Bądź najlepiej zakończonym i rozpoczętym rokiem w moim życiu.
Reposted fromthesmajl thesmajl viaturbokolor turbokolor
2974 f6e4
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaPjbbbv Pjbbbv
7897 4b3d
Reposted fromretaliate retaliate viaeta eta
Było warto oszaleć dla tych uszytych z pozłacanej waty sekund.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromdezorientacja dezorientacja viaunusual unusual
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl